Kompetens

Kompetens

På samtliga kliniker inom Liviogruppen finns medarbetare med erfarenhet av forskning och utveckling. Många läkare och embryologer har formell forskarkompetens i form av doktorsexamen och docentur och många fler har deltagit i forskningsstudier som drivits på klinikerna.

Flertalet embryologer och barnmorskor inom Liviogruppen är certifierade enligt ESHRE:s krav. Genom att delta i nationella och internationella möten och kurser kan samtliga medarbetare (läkare, barnmorskor, sköterskor, embryologer, administrativ personal) öka sin kompetens inom området. Genom nära kontakt och samarbete mellan klinikerna i gruppen underlättas kompetensutvecklingen – vi lär av varandra.

Vad är god IVF-vård?
Det stora antal behandlingar som görs i privat vård i Sverige visar att samhället bara möter denna efterfrågan i begränsad utsträckning. Fördelarna med privat IVF är bl a att personalen på klinikerna enbart arbetar med infertilitetsbehandling och de flesta har gjort det i många år. Personalgruppen är mycket stabil, många är kvar länge i sin anställning. Klinikens team är sammansvetsat och man har en gemensam policy för hur olika situationer ska hanteras vilket ger en trygghet och känsla av kontinuitet även om man inte skulle träffa samma person vid varje tillfälle.

Utvecklingen inom IVF går snabbt och via korta beslutsvägar kan en privat klinik snabbt implementera ny kunskap och teknik. Flera kliniker som arbetar tätt tillsammans kan snabbare utvärdera ny metodik. I utvecklingen av kvalitetsarbetet och ISO-certifieringen av IVF-kliniker i Sverige har de privata klinikerna varit föregångare. Allt detta gör att en privat IVF-klinik har mycket goda förutsättningar att möta kravet på bästa omhändertagande och den bästa IVF-vården.

Kompetensöverföring

Klinikerna inom Livogruppen har alla en gedigen bakgrund inom IVF men med något olika profil och storlek. Flera kliniker har dessutom mångårig och framgångsrik erfarenhet av forskning och utveckling inom IVF och det finns ett kontinuerligt arbete med att överföra innovationer och erfarenheter mellan klinikerna. Exempel på detta är kvalitetsarbetet, datahantering, metoder för hormonstimulering, laboratoriemetoder såsom vitrifikation av äggceller och blastocyster mm. Även genetisk kompetens kommer alla klinikerna till del.

Kompetensutveckling

Doktorander inom Liviogruppen

Flera medarbetare inom Livio är registrerade doktorander.

Cina Nyberg, överläkare Livio Kungsholmen, doktorand Karolinska Institutet. Effekter på biokemiska och blodlevringsvariabler i samband med provrörsbefruktning. Risken för venös tromboembolism (VTE) är förhöjd vid normal graviditet och risken hävdades tidigare vara densamma vid graviditet efter IVF. Målsättning är att minimera risken för VTE och att kunna urskilja riskmödrar redan före graviditet men också att genom monitorering av biomarkörer tidigt kunna detektera inducerad risk för att kunna ge profylaktisk behandling. Detta är av stor klinisk och vetenskaplig betydelse och har betydelse för prediktion, prevention och behandling av östrogeninducerad tromboembolism. Projektet är ett kliniskt projekt utgående från den tidigare visade ökade risken för tromboembolism vid IVF med translationell kopplingar till såväl epidemiologisk forskning som molekylärbiologi för att på effektivast möjliga sätt få fram kliniskt direkt tillämpbar kunskap.

Emelie Ekwurtzel, Cert. Klinisk embryolog ESHRE 2018, Livio Umeå, doktorand Umeå Universitet. Blödning och immunologi – En studie kring hur immunsystemet hos kvinnan moduleras av exponering för manligt antigen. Välja rätt donator – En studie i vilken vi vill studera om vissa kombinationer av immunologiska faktorer hos donatorer och recipienter är förknippade med bättre graviditetsutfall vid donations-graviditeter. Om så är fallet skulle man i framtiden kunna ta sådana faktorer i beaktande vid val av donator.

Johan Fistouris, överläkare Livio Göteborg, doktorand Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. ”Pregnancy of unknown location” (PUL) – en randomiserad studie för att prediktera högrisk graviditeter. Kvinnor som söker på grund av blödning och/eller buksmärtor i tidig graviditet utgör en stor patientgrupp på en gynekologisk akutmottagning. I de flesta fall kan man konstatera ett missfall, eller med transvaginalt ultraljud se en normal graviditet i uterus. I varierande omfattning kan man inte bedöma var graviditeten är lokaliserad och då inte heller utesluta att graviditeten är belägen i tuban eller på annan plats utanför uteruskaviteten (ektopisk graviditet). Huvudsyftet med studien är att i en randomiserad multicenterstudie utvärdera två olika modellers förmåga att bland patienter med PUL korrekt klassificera en ektopisk graviditet som högrisk- samt missfall och normala graviditeter som lågrisk-graviditeter